Strona główna

KREPTD- co to jest?

Realizując m.in wykonanie przepisu art.16 rozporządzenia WE nr 1071/2009  ustanawiajacego współne zasady dotyczace warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego z dniem 30 listopada br wejdą w życie przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r DZ.U 2016 poz 1935 powołujące KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO /KREPTD/. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie i funkcjonowanie systemu jest GITD.Rejestr  ma zawierać podstawowe informacje ujęte w trzech ewidencjach:

-przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na wykonanywanie zawodu przewoźnika drogowego

-poważnych naruszeń, o których mowa w art.6 ust.1. lit b rozporzadzenia WE nr 1071/2009

-osób, które zostały uznane  za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji zgodnie z podanym w rozporzadzeniu WE nr 1071 art.6 ust .3.

Dane w Rejestrze bedą jawne i publicznie dostepne na dedykowanej stronie internetowej m.innymi: dane firmy /przedsiębiorcy/ ,adres,siedziba,REGON,NIP rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,nr seryny licencji współnotowej, wypisów,ilości pojazdów,terminy ważności,daty cofnięcia czy zawieszenia uprawnień, podobnie licencji wspólnotowej i wypisów, daty przywrócenia uprawnień,dane zarzadzajacego transportem z podaniem nr. certyfikatu kompetencji zawodowej ,datą i krajem wydania.

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów będą ze sobą sprzężone tworząc bazę danych /ERRU/ European Register of Road Transport Undertakings.

Rejestr tworzony jest w celu umozliwienia weryfikacji i zapewnienia warunków uczciwej konkurencji użytkownikom korzystającym z usług przedsiebiorców transportu drogowego a także umożliwienia dokonywania analiz, rozwoju i badań sektora tej gałęzi gospodarki.